Datum: 15.04.2019

Výzva k podání Individual Fellowships (IF) + call Widening Fellowships (WF) v H2020

V rámci programu H2020, podprogramu Marie Curie akce má být 11. 4. 2019 otevřena výzva Evropské Komise s kódem H2020-MSCA-IF-2019 a WF-02-2019. Výzvy jsou provázané a téměř totožné. Podstatou je podat projekt do výzvy na IF a ponechat nezaškrtnutou možnost „opt out“ ohledně automatického znovupodání téhož projektu do výzvy na WF.

Možnost přepodání projektů do WF je relevantní pouze pro projekty, kde hostitelská organizace sídlí v členské zemi EU či v zemi přidružené k H2020, zařazené mezi „widening countries“ (BG, HR, CY, CZ, EST, HU, LT, LV, L, Malta, PL, P, RO, SK, SL atd.), projekt byl v běžné výzvě IF podán do panelu CAR / RI / SE, získal v hodnocení přes 70%, ale nemá v běžné výzvě IF tak dobré umístění, aby mohl být financován.

 

Cílem připravovaných projektů v obou výzvách je rozvoj tvůrčích a inovačních schopností zkušených vědeckých pracovníků (ER) prostřednictvím školení a mezinárodní či mezisektorové mobility. Schéma podporuje také návrat a reintegraci vědců mimo Evropu, kteří již v Evropě někdy pracovali (různé panely). Jedná se o podporu pro jednotlivce, která je určena na zaměstnání ER jakékoli národnosti v členské zemi EU nebo zemi přidružené k H2020 (příjemce dotace musí výzkumníka zaměstnat). Výzva je bez omezení tématu.

Pozn.: ER = víc než 4 roky full-time praxe ve výzkumu nebo Ph.D. titul  - posuzováno ke dni uzávěrky výzvy.

Projekty mohou mít 2 formy. První typ je Evropský fellowship (zaměstnání na 12-24/12-36 měsíců). Žadatel musí splnit kritérium mobility v zemi příjemce grantu. Pravidlo mobility se liší dle panelu, do kterého je projektová žádost podávána (CAR, RI, SE, ST). Evropský fellowship může zahrnovat mezisektorovou stáž (v Evropě) v délce maximálně 0-3/0-6 měsíců v závislosti na délce fellowshipu jako takového. Stáž by měla významně přispět k dopadu fellowshipu.

Druhým typem je Global Fellowship. V rámci něj je vědec vyslán na 12-24 měsíců na secondment do 3. země odkud se musí po uplynutí secondmentu vrátit na 1 celý rok zpět do členské země EU. Žadatel musí splnit kritérium mobility vůči zemi, do které je vysílán na secondment.

Uzávěrka pro podávání návrhů: 11. 9. 2019 v 17:00

NB: Hodnocen bude pouze jeden projektový návrh na vědeckého pracovníka.

Hodnocení proj. návrhů: jednokolové

Více informací najdete na odkazu

  • IF:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

  • Widening countries:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/wf-02-2019;freeTextSearchKeyword=widening;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

nebo můžete kontaktovat Projektový úsek (zazvorkova@bc.cas.cz, kl. 5504).

Projekty je před podáním nutné nechat projednat Radou BC dle instrukcí na http://www.bc.cas.cz/intranet/organy-bc/rada-bc/projektove-navrhy/#anchor.

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA