Laboratoř molekulární biologie prvoků

Cílem naší práce je poznání mechanismů v buňce (se zaměřením na mitochondrii) parazitických prvoků, které mohou být využity v boji proti nim. Náš výzkum se soustředí zejména na původce spavé nemoci – Trypanosoma brucei, ale studujeme rovněž bičíkovce odpovědného za choroby koní a velbloudů (Trypanosoma evansi a T. equiperdum) a prvoky odpovědné za vznik leishmanióz (Leishmania spp.). V poslední době se také zabýváme studium volně žijícího prvoka Chromena velia, který je nejbližším neparazitickým příbuzným původce malárie – Plasmodium falciparum. Rovněž se účastníme vytváření nových diagnostických metod, zejména využívajících metody molekulární biologie.

Řešené výzkumné projekty

Funkční analýza editování RNA

V mitochondrii trypanosom dochází k jedinečnému procesu, kdy jsou do mRNA molekul post-transkripčně vkládány či vyjímány uridinové báze. Tímto mechanismem se parazité, působící spavou a další choroby v tropických zemích celého světa, odlišují od hostitelských buněk a jedná se tudíž o velmi vhodný cíl léků proti těmto často smrtelným chorobám. Editování RNA je nesmírně komplikovaný proces, jehož se zúčastňují desítky specializovaných bílkovina stovky malých RNA molekul označovaných jako guide RNA. Metodou funkční analýzy, zejména prostřednictvím interference RNA, detailně popisujeme funkce jednotlivých bílkovin.

Studium akinetoplastických trypanosom

Vyslovili jsme teorii, že trypanosomy, které ztratily veškerou mitochondriální DNA jsou obdobou tzv. „petite“ mutantů u kvasinek. Dosud byly chybně považovány za samostatné druhy. V současnosti se účastníme konsorcia laboratoří, které mají za cíl zjistit sekvenci celého jaderného genomu těchto trypanosom. Rovněž se zabýváme studiem různých aspektů jejich mitochondrie, zejména v návaznosti na ztrátu organelární DNA.

Evoluce a biodiverzita trypanosomatid

Dosud se vědci zabývali studiem evoluce a druhové rozrůzněnosti pouze u rodů Trypanosoma a Leishmania, jelikož se jedná o původce lidských chorob. Pro jejich opravdové pochopení je ale nezbytné studovat tyto aspekty i u jim příbuzných bičíkovců řazených do skupiny trypanosomatid. K tomuto účelů sbíráme po celém světě hostitelských hmyz (zejména ploštice a mouchy) a izolujeme z něj bičíkovce, kteří se běžně nalézají ve střevě. U nich pak sekvenujeme geny, které jsou informativní pro rekonstrukci jejich evoluce.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA